Doprava ZDARMA * Packeta od 1500 Kč do 5kg * * DPD od 2500 Kč do 20kg *

Akce Nejnovější Výprodej

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností VOSI plus, s.r.o., IČO: 50 684 035, se sídlem Hroncova 19, Košice, Slovenská republika, PSČ: 040 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Okresním soudem v Košicích, vložka č. 40623/V (dále jen „Společnost“), v souvislosti s užívání a/nebo nákupu zboží prostřednictvím webových stránek http://babshop.cz (dále jen Eshop“).

 1. ZÁKLADNÍ POJMY

V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor atp.).

Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.)

Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

 1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:

 1. pro účely splnění smluvních povinností, kterou s Vámi Společnost uzavře (kupní smlouva uzavřená na základě Vaší objednávky);
 2. pokud se u nás na E-shopu registrujete, pak pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu;
 3. pro účely vedení databáze našich zákazníků na základě oprávněného zájmu Společnosti na vedení této databáze;
 4. pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (vedení účetnictví apod.);
 5. pro účely vymáhání právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti na ochraně jejich práv;
 6. v případě, že nám k tomu udělíte souhlas (např. formou zakliknutí políčka či přihlášením k odběru), pro účely zasílání obchodních sdělení propagujících Společnost a/nebo zboží či služby Společnosti (např. akčních nabídek, informací o konaných akcích či obdobná sdělení) v nepravidelném newsletteru.

V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvních povinností a na základě smlouvy, je poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Společnost získává osobní údaje zpravidla přímo od subjektu údajů, tedy od Vás.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů, se na Společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

email: info@babshop.cz

telefonní kontakt: +420 607 898 960

kontaktní adresa: Hroncova 19, Košice, Slovenská republika, PSČ: 040 01

 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává Společnost zejména následující údaje:

 1. identifikační údaje (titul, jméno, příjmení apod.);
 2. kontaktní údaje (adresa doručení, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.);
 3. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. údaj o způsobu platby, údaj o způsobu doručení, počet a druh objednaného zboží apod.);
 4. další údaje, ke kterým udělil subjekt údajů souhlas.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budou zpracovávány:

 1. pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy;
 2. pro účely vedení uživatelského účtu budeme Vaše údaje zpracovávat, dokud Váš uživatelský účet nezrušíte, nejdéle však po dobu existence e-shopu.
 3. pro účely vedení databáze kontaktů zákazníků Společnosti po celou dobu fungování e-shopu;
 4. pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který Společnosti povinnost ukládá;
 5. pro účely obhajoby právních nároků Společnosti nejméně po dobu 1 (jednoho) roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
 6. pro účely zasílání obchodních sdělení v nepravidelném newsletteru po celou dobu od udělení souhlasu se zasíláním newsletteru a v případě, že souhlas odvoláte, pak po dobu, než bude odvolán;

vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

 1. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery Společnosti (dopravce, poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Společnosti záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických či jiných opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat:

 1. totožnost a konkrétní údaje správce,
 2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
 3. přístup k osobním údajům,
 4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
 5. ukončení zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud jste Společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to zcela bezplatně. Pokud si nepřejete, aby Vám byla dále zasílána obchodní sdělení, kontaktujte Společnost a zasílání bude ukončeno. Odhlásit se z odběru newsletterů prostřednictvím e-mailu, můžete také prostřednictvím odkazu uvedeném v každém jednotlivém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat Společnost.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na Společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.